Chứng nhận

Kiểm định chất lượng tại Việt Nam: Cục cảnh sát PCCC và CHCN. Giấy chứng nhận số 2416/KĐ-PCCC&CHCN-P9, Cấp ngày 12 tháng 09 năm 2014.
8 9